انتخاب صفحه

رسول مقصودی

مسئول حسابداری

شرح وظایف:

اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی

 • راهنمایی و کنترل کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها
 • گردآوری ˛ نگهداری و مطالعه دقیق قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی
 • نظارت بر امور مالی بیمارستان و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
 • نظارت و مراقبت بر حفظ اسناد ˛ دفاتر و مدارک مالی و امضاء اسناد و مکاتبات مالی بیمارستان
 • نگهداری حساب اموال و نظارت بر ورود و خروج اموال بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها ˛ سپرده ها و اوراق بهادار بیمارستان
 • درخواست تنخواه گردان پرداخت از ذیحسابی به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه
 • واگذاری تنخواه گردان با تایید مسئولین به کارپردازهای بیمارستان بر اساس آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع ان
 • تامین اعتبار درخواست های خرید پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه(در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد)
 • درخواست وجه ازذیحسابی بر اساس تخصیص های صادره برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه
 • پرداخت هزینه های واحد تا حد اعتبارات مصوب تخصیص یافته در برنامه مربوطه پس از طی مراحل تشخیص ˛تامین اعتبار، تسهیل و حواله
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با مقررات و قوانین بر اساس دستورالعملهای مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن