انتخاب صفحه

ایرج نوری

مسئول مددکاری

شرح وظایف

1.شناسایی بیماران نیازمند خدمات حمایتی و مددکاری با راند روزانه بخش ها
2.
ارائه خدمات حمایتی به بیماران بدون سرپرست، مجهول الهویه، تحت پوشش سازمان ها و موسسات خیریه، افراد
معلول، بیماران خاص و صعب العلاج، موارد خودکشی،
زندانی، کودک آزاری، معتاد و بی خانمان
3.
بررسی مشکلات مالی و بیمه بیماران و افزایش آگاهی بیمار نسبت به بیمه و نحوه استفاده از آن
4.
ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی
بیمار

5.
ارزیابی روانیاجتماعی با هدف شناخت وضعیت روانیاجتماعی بیماران نیازمند به خدمات تخصصی روانشناسی
و ارجاع به روانشناس بیمارستان

6.
ارتباط وجلب همکاری بامنابع اجتماعی موجود در جامعه(دولتی و غیردولتی)و بهرهگیری از آنان به نفع بیماران
و خانواده آنان

7.
تخفیفات پرسنل
8.
ثبت تخفیفات نیازمندان در سامانهوزارتخانه
9.
ثبت تخفیفات بیماران خاص در سامانهوزارتخان