انتخاب صفحه

ایرج نوری

مسئول مددکاری

شرح وظایف

۱.شناسایی بیماران نیازمند خدمات حمایتی و مددکاری با راند روزانه بخش ها
۲.
ارائه خدمات حمایتی به بیماران بدون سرپرست، مجهول الهویه، تحت پوشش سازمان ها و موسسات خیریه، افراد
معلول، بیماران خاص و صعب العلاج، موارد خودکشی،
زندانی، کودک آزاری، معتاد و بی خانمان
۳.
بررسی مشکلات مالی و بیمه بیماران و افزایش آگاهی بیمار نسبت به بیمه و نحوه استفاده از آن
۴.
ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی
بیمار

۵.
ارزیابی روانیاجتماعی با هدف شناخت وضعیت روانیاجتماعی بیماران نیازمند به خدمات تخصصی روانشناسی
و ارجاع به روانشناس بیمارستان

۶.
ارتباط وجلب همکاری بامنابع اجتماعی موجود در جامعه(دولتی و غیردولتی)و بهرهگیری از آنان به نفع بیماران
و خانواده آنان

۷.
تخفیفات پرسنل
۸.
ثبت تخفیفات نیازمندان در سامانهوزارتخانه
۹.
ثبت تخفیفات بیماران خاص در سامانهوزارتخان