انتخاب صفحه

سمیراصادقی،کارشناس کنترل عفونت

شرح وظایف

 1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
 2. به کارگیری نتایج پزوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برا پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
 3. همکار در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری .دانشجویان.مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی
 4. شرکت در جلسات و دوره ها آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود.
 5. تنظیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان طبق برنامه ها ی کشوری
 6. نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی
 7. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت
 8. بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشگاه و علایم بالینی و ثبت موارد جدید در نرم افزارو ارائه گزارش های لازم
 9. تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخش های آسیب پذیر بر اساساستانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
 10. نظارت و ارزشیابی ضوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع ،کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کترل عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه
 11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود
 12. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشها و دریافت دستورالعمل های اجرایی
 13. نظارت بر رعایت بهداشت دست طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ؛اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و پزشکان
 14. مدیریت مواجهه کارکنان باعوامل خطرناک شغلی
 15. کنترل  پوشش های محافظتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی
 16. همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک
 17. انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای آن