انتخاب صفحه

تیم مدیریتی آموزش

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

اعضای تیم مدیریتی بیمارستان

تیم مدیریت آموزشی  بیمارستان

بیمارستان سازمانی پیچیده و پر خطر است و اداره موفق آن وابسته به مدیریت و رهبری هوشمند، ترویج کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است. تیم مدیریت آموزشی براساس استانداردهای اعتباربخشی در تعیین نقش های اجرایی هریک از مدیران، اعضای هیئت علمی و مسئولان بخشها و واحدها برنامه ریزی و نظارت می نماید. در این بیمارستان از شهریور ۱۴۰۰، تیم مدیریت آموزشی با حضور معاون آموزشی،  مسئولین واحدها، ریاست و مدیریت بیمارستان به منظور تدوین اهداف آموزشی، بهبود کیفیت و توسعه آموزش بالینی تشکیل گردید.

تیم مدیریتی بیمارستان
  نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر قاسم طهماسبی رئیس بیمارستان
۲ دکتر مجید براتی معاونت آموزشی دانشکده
۳ فرهاد هادی کبیر مدیر بیمارستان
۴ ساسان ناوخاصی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی
۵ ابوذر کاظمی مدیر خدمات پرستاری
۶ معصومه رستمی  معاونت آموزشی بیمارستان- عضو هیئت علمی بالینی
۷ زیبا محمدی عضو هیئت علمی بالینی
۸ معصومه نجفی عضو هیئت علمی بالینی
۹ مرضیه اصلانی عضو هیئت علمی بالینی
۱۰ محمد حسین ستاری عضو هیئت علمی بالینی
۱۱ مژگان دلفانی سوپروایزر آموزشی
۱۲ محمد رضا مرادی کارشناس اموزشی و بالینی

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی بیمارستان

 • مشارکت و همکاری با تیم مدیریتی بیمارستان در بازنگری سند استراتژیک بیمارستان و تعیین اهداف آموزشی مشخص در سند مذکور
 • تعیین نیازسنجی آموزشی گروه های بالینی با ذکر عنوان، سخنران و تاریخ برگزاری آن به صورت سالیانه با امتیاز بازآموزی
 • شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان
 • مشخص نمودن شاخص های برنامه ای و میزان پیشرفت برنامه های آموزشی
 • پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی و برنامه ای
 • برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در مرکز
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی فراگیران
 • تهیه عنوانهای پژوهشی با توجه به مشکلات مطروحه در بخشهای آموزشی و درمانی
 • تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات الزام و برقراری ارتباطات بین بخشی
 • مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 • ارائه پیشنهاد جهت ارتقاء سطح آموزشی بیمارستان
 • همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی
 • مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تهیه لاگ بوک
 • تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی- رفاهی دانشجویان
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی