انتخاب صفحه

تیم مدیریتی آموزش

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

اعضای تیم مدیریتی بیمارستان

تیم مدیریت آموزشی بیمارستان

بیمارستان سازمانی پیچیده و پر خطر است و اداره موفق آن وابسته به مدیریت و رهبری هوشمند، ترویج کار
گروهی و استفاده از خرد جمعی است. تیم مدیریت آموزشی براساس استانداردهای اعتباربخشی در تعیین نقش
های اجرایی هریک از مدیران، اعضای هیئت علمی و مسئولان بخشها و واحدها برنامه ریزی و نظارت می نماید.
در این بیمارستان از شهریور ۱۴۰۰ ،تیم مدیریت آموزشی با حضور معاون آموزشی، مسئولین واحدها، ریاست و
مدیریت بیمارستان به منظور تدوین اهداف آموزشی، بهبود کیفیت و توسعه آموزش بالینی تشکیل گردید.

تیم مدیریتی بیمارستان

۱ دکتر سجاد حیدری:  رئیس بیمارستان

۲ مجتبی مرادی:  مدیر بیمارستان

۳ زهرا نجفی:  مدیر خدمات پرستاری

۴ معصومه رستمی:  سرپرست معاونت آموزشی بیمارستان- عضو هیئت علمی

۵ زیبا محمدی:  مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی -رئیس بخش آموزشی جراحی و داخلی

۶ معصومه نجفی:  مسئول توسعه آموزش بالینی- رئیس بخش آموزشی ICU

۷ ساسان ناوخاصی:  رئیس بخش آموزشی اورژانس و CCU

۸ مرضیه اصلانی:   رئیس بخش آموزشی دیالیز و اتاق عمل

۹ نرگس کلوندی:  رئیس بخش آموزشی اطفال و نوزادان

۱۱ مژگان دلفانی:  :سوپروایزر آموزشی

۱۱ دکتر نسرین سرشکی:  رییس بخش آزمایشگاه

۱۲ داوود پشوتن:  رئیس بخش تصویر برداری

۱۳ ثریا بیلوایه:  کارشناس آموزشی