انتخاب صفحه

دفتر توسعه آموزش بالینی EDO

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

معرفی مسئول

نام : معصومه

نام خانوادگی: نجفی

مدرک: کارشناس ارشد پرستاری-عضو هیئت علمی

سمت: سرپرست دفتر توسعه تحقیقات بالینی (EDO)

محل کار: انتهای سالن اداری ۲ -دپارتمان آموزشی

روزهای حضور: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴:۳۰

تلفن:۳۳۱۵۶۲۵ – داخلی ۲۵۰

پست الکترونیک

 

Najafi_masoome@yahoo.com