انتخاب صفحه

دفتر توسعه تحقیقات بالینی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

معرفی مسئول

نام:  ویدا

نام خانوادگی: قاسمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت باروری

ایمیل:  vidaghasemi89@gmail.com

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

 مکان حضور: ساختمان سابق بیمارستان امیر المومنین  معاونت آموزشی دانشکده-دفتر مدیر پژوهشی