انتخاب صفحه

دفتر توسعه تحقیقات بالینی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

معرفی مسئول

نام و نام خانوادگی : هیمن مرادی

مدرک و مرتبه علمی: دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

سمت : مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

hemen.moradi@yahoo.com :پست الکترونیک

شماره تماس: ۳۳۱۳۲۰۱۵- ۰۸۱