انتخاب صفحه

شرح وظایف تیم مدیریتی آموزش

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی بیمارستان

۱ -مشارکت و همکاری با تیم مدیریتی بیمارستان در بازنگری سند استراتژیک بیمارستان و تعیین اهداف
آموزشی مشخص در سند مذکور

۲ -تعیین نیازسنجی آموزشی گروه های بالینی با ذکر عنوان، سخنران و تاریخ برگزاری آن به صورت
سالیانه با امتیاز بازآموزی

۳ -شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان

۴ -مشخص نمودن شاخص های برنامه ای و میزان پیشرفت برنامه های آموزشی

۵ -پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی و برنامه ای

۶ -برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در مرکز
۷ -رسیدگی به تخلفات آموزشی فراگیران

۸ -تهیه عنوانهای پژوهشی با توجه به مشکلات مطروحه در بخشهای آموزشی و درمانی

۹ -تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات الزام و برقراری ارتباطات بین
بخشی

۱۱ -مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان

۱۱ -ارائه پیشنهاد جهت ارتقاء سطح آموزشی بیمارستان

۱۲ -همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی

۱۳ -مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تهیه لاگ بوک

۱۴ -تالش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی- رفاهی دانشجویان

۱۵ -نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی