انتخاب صفحه

شرح وظایف تیم مدیریتی آموزش

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

 مقدمه

بیمارستان سازمانی پیچیده و پر خطر است و اداره موفق آن وابسته به مدیریت و رهبری هوشمند، ترویج کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است. تیم مدیریت آموزشی براساس استانداردهای اعتباربخشی در تعیین نقش های اجرایی هریک از مدیران، اعضای هیئت علمی و مسئولان بخشها و واحدها برنامه ریزی و نظارت می نماید.

 

اهداف تشکیل تیم مدیریت آموزشی

 • انسجام و هماهنگی مدیران ارشد در تصمیم گیری
 • اخذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت و مصلحت به واسطه بررسی اطلاعات پردازش شده از محیط آموزشی بیمارستان
 • ارتقا آموزش در تمامی جنبه ها
 • تسهیل و تسریع در اجرای تصمیمات با توجه به مشارکت ذینفعان در فرآیند تصمیم سازی
 • بهبود هزینه اثربخشی با توجه به جریان اطلاعات در تیم مدیریت آموزشی و دوری از تصمیمات فردی و مبتنی بر تجربه شخصی مدیران

اعضای تیم مدیریت آموزشی

تیم مدیریت آموزشی با عضویت ۱۲ نفر از پرسنل و مسئولین اجرایی ذیل در بیمارستان تشکیل و همه اعضاء در جلسات مشارکت فعال دارند.

  *ریاست بیمارستان – رئیس کمیته

 * معاونت آموزشی- دبیر کمیته

 * مدیریت بیمارستان

*مدیر خدمات پرستاری

 * مسئول توسعه آموزش بالینی

* مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی

* اعضای هیئت علمی بالینی گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی

*سوپروایزر آموزشی

* کارشناس آموزشی و بالینی

شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی

 • مشارکت و همکاری با تیم مدیریتی بیمارستان در بازنگری سند استراتژیک بیمارستان و تعیین اهداف آموزشی مشخص در سند مذکور
 • تعیین نیازسنجی آموزشی گروه های بالینی با ذکر عنوان، سخنران و تاریخ برگزاری آن به صورت سالیانه با امتیاز بازآموزی
 • شناسایی، تصویب، بازنگری و ابلاغ فرایندهای آموزشی بیمارستان
 • مشخص نمودن شاخص های برنامه ای و میزان پیشرفت برنامه های آموزشی
 • پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی و برنامه ای
 • برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در مرکز
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی فراگیران
 • تهیه عنوانهای پژوهشی با توجه به مشکلات مطروحه در بخشهای آموزشی و درمانی
 • تنظیم و اداره کمیته های آموزشی، شرکت در جلسات، تهیه گزارشات الزام و برقراری ارتباطات بین بخشی
 • مشارکت فعال در امر ارزشیابی آموزشی بیمارستان
 • ارائه پیشنهاد جهت ارتقاء سطح آموزشی بیمارستان
 • همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری سمینارها و کارگاه های علمی وتخصصی
 • مشاوره و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تهیه لاگ بوک
 • تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آموزشی- رفاهی دانشجویان
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی
 • اطلاع رسانی برنامه های آموزشی – درمانی بخش های بالینی به نحو مناسب

 

 • برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان دربدو ورود جهت آشنایی با نحوه آموزش ومقررات بخش

 

زمان تشکیل جلسات

دبیر کمیته با هماهنگی با رئیس کمیته موظف به برگزاری جلسات هر سه ماه یکبار می باشد.

 

قوانین تیم مدیریتی آموزشی

 • همه اعضا موظفند در تمامی جلسات کمیته حضور فعال داشته باشند.
 • در صورت داشتن عذر موجه مبنی بر عدم حضور مراتب در اسرع وقت به اطلاع دبیر کمیته رسانده شود.
 • هر گونه تغییر در اعضای تیم مدیریتی منوط به تصویب در شورای آموزشی و موافقت اعضا خواهد بود.
 • اعضا پیش از حضور در جلسه ، دستور جلسه را بررسی و با اطلاعات کامل در جلسه حضور یابند.
 • جلسه صرفا همسو با دستور کار پیش خواهد رفت و از عنوان مطالب غیر مرتبط اجتناب خواهد شد.
 • در صورت حضور بیش از نیمی از اعضاء جلسه رسمی و تشکیل می گردد.
 • استفاده از تلفن همراه در طول جلسه ممنوع می باشد.
 • پیش از پایان جلسه، اعضاء مجاز به ترک مکان جلسه نمی باشند.