انتخاب صفحه

شرح وظایف مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

شرح وظایف مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی

۱ -حمایت و تسهیل انجام پژوهش های بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد
نیاز این پژوهش ها

۲ -حمایت و تسهیل اجرای مطالعات (HSR (Research System Health در محیط
بیمارستان

۳ -اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی اجرای پژوهش؛

۴ -نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان

۵ -به روز رسانی مستمر بخش فعالیت های پژوهشی در بیمارستان

۶ -تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی یبمارستان برای مراجع بالاتر

۷ -برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت تحقیقات بالینی بیمارستان؛

۸ -فراهم نمودن زمینه های الزم جهت همکاری آموزشی–پژوهشی اعضای هیئت علمی,
دانشجویان و پرسنل درمانی علاقمند به حوزه تحقیقات بالینی؛

۹ -برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید بیمارستان در حیطه تحقیقات بالینی؛

۱۱ -ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکالت پژوهشی
آنها؛

۱۱ -هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه تحقیقات بالینی؛

۱۲ -تحویل گزارش طرح های در حال انجام در بیمارستان و نتایج آنها هر شش ماه یکبار
به معاون آموزشی مرکز