انتخاب صفحه

شرح وظایف (EDO)

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

شرکتدفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی به عنوان بازوی معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی و به
عنوان کانون تفکر و نوآوری، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در مرکز آموزشی درمانی بعهده دارد. هدف کلی
این دفتر در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود، ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی
از طریق موارد زیر است:
۱ -ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
۲ -برنامه ریزی و اصالح برنامه های آموزشی
۳ -نیازسنجی و سیاستگذاری آموزش اعضای هیئت علمی
۴ -هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش
۵ -جلب مشارکت دانشجویان مستعد و عالقه مند جهت همکاری
شرح وظایف دفتر توسعه آموزش بالینی)EDO )مرکز آموزشی درمانی قائم عج
Educational Development office

شرح وظایف

الف: برنامه ریزی آموزشی بالینی

۱ .برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره شرکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل
تدوین برنامه آموزشی، برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب و برنامه گزارش صبح گاهی)
۲ .مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین طرح دوره های بالینی با همکاری کارشناس آموزشی
۳ .مشارکت با EDC دانشکده در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس ( مرکز مهارت های بالینی)
۴.اطلاع رسانی و تهیه منابع جدید آموزشی و بالینی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

ب: پژوهش در آموزش
۱.ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش بالینی
۲ .مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان

ج:ارزشیابی
۱-همکاری با معاونت آموزشی بیمارستان در انجام ارزشیابی مستمر بالینی دانشجویان
۲-ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان مانند آزمون OSCE
۳-نظر سنجی از اساتید در مورد روند ارزیابی بالینی دانشجویان
۴.طراحی ابزارهای ارزشیابی عملکرد بالینی

د:ارتقا عملکرد اعضای هیئت علمی و دانشجویان
۱.مشارکت با EDC در اجرای نیاز سنجی کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان
۲ ..مشارکت با EDC در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی
۳ .کمک به هیات علمی برای دسترسی به منابع آموزشی از طریق تقویت و تجهیز کتابخانه، فراهم کردن مقاله و منابع اینترنتی
۴ .تشکیل ژورنال کلاب آموزشی
۵-مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه جامع ارتقا کیفیت آموزش بالینی
ه:سایر فعالیت ها
۱ .برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقمند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد
۲. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی بیمارستان و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزش