انتخاب صفحه

شرح وظایف (EDO)

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش بالینی(EDO) مرکز آموزشی درمانی قائم عج

Educational Development office

دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی به عنوان بازوی معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی  و به عنوان کانون تفکر و نوآوری، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در مرکز آموزشی درمانی بعهده دارد. هدف کلی این دفتر در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود، ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:

  • برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی
  • نیازسنجی و سیاستگذاری آموزش اعضای هیئت علمی و دانشجویان
  • هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات مورنینگ گروه پرستاری
  • هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش
  • جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری آموزشی و پژوهشی
  • ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
  • نظارت بر فعالیت های کارشناس امور بالینی بیمارستان قائم عج
شرح وظایف

الف: برنامه ریزی آموزشی بالینی

۱ .برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی (ارائه مشاوره، مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، برگزاری کارگاه و ژورنال کلاب و برنامه گزارش صبح گاهی )

۲ .مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین طرح دوره های بالینی با  همکاری کارشناس آموزشی

۳ .مشارکت با  EDC دانشکده در توسعه روش های نوین آموزش و تدریس ( مرکز مهارت های بالینی)

۴ .اطلاع رسانی و تهیه منابع جدید آموزشی و بالینی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

ب: پژوهش در آموزش

۱.ترغیب اعضای هیأت علمی  جهت انجام طرحهای پژوهش در آموزش بالینی

۲ .مشارکت در اجرای نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان

ج:ارزشیابی

۱-همکاری با معاونت آموزشی بیمارستان در انجام ارزشیابی مستمر بالینی دانشجویان

۲-ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان مانند آزمون OSCE

۳-نظر سنجی از اساتید در مورد روند ارزیابی بالینی دانشجویان

۴.طراحی ابزارهای ارزشیابی عملکرد بالینی

د:ارتقا عملکرد اعضای هیئت علمی، کارشناس امور بالینی و دانشجویان

۱.مشارکت با EDC در اجرای نیاز سنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان

۲. .مشارکت با EDC در برگزاری کارگاههای آموزشی اعضای هیأت علمی

۳ .کمک به هیات علمی برای دسترسی به منابع آموزشی از طریق تقویت و تجهیز کتابخانه، فراهم کردن مقاله و منابع اینترنتی

۴ .تشکیل ژورنال کلوب آموزشی

۵-مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه جامع ارتقا کیفیت آموزش بالینی

ه:سایر فعالیت ها

۱ .برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و عالقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد

۲ .شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی بیمارستان و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی