انتخاب صفحه

شرح وظایف

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

شرح وظایف معاونت آموزش و پژوهش بیمارستان

 

بخش اول: ارتقا ساختار آموزشی بیمارستان ها

۱-برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان

۲-برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان

۳-پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش

۴-نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی

۵-تالش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی هیات عملی و دانشجویان در بالین

۶-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار در بخش ها

 

بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان ها

۱-نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیات علمی بالینی در بخش های آموزشی

۲-نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی بالینی در بخش های مختلف

۳-نظارت و تنظیم زمان بندی نحوه ی شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی

۴-نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

۵-نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیئت علمی بالین

۶-فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی،دانشجویان و پرسنل درمانی علاقمند به

حیطه های آموزشی و پژوهشی

بخش سوم: تجهیزات آموزشی

۱-تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

۲-نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان

۳-نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی)سالن کنفرانس و کلاس های درس(

 

بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل :کارآموزان و کارورزان

۱-کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها ی آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها

۲-دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از مدیران گروه و هماهنگی جهت معرفی دانشجویان به بخش های بالینی

۳-نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

۴-نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان ساعات مقرر،داشتن

اتیکت،لباس فرم و اراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی

۷-برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها

 

بخش پنجم: ارتباط با سایر قسمت های بیمارستان

۱-تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان)با حضور ریاست بیمارستان،روسای بخش ها و مدیران مرتبط(،کمیته
های دانشجویی،کارآموزی و کارورزی

۲-شرکت در جلسات معاونین آموزشی-پژوهشی بیمارستان های دانشکده در جهت هماهنگی در امر آموزش و پژوهش

۳-ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری،آزمایشگاه و…

۴-تنظیم فعالیت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی برای مراجع باالاتر