انتخاب صفحه

شرح وظایف

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

شرح وظایف معاون آموزشی بیمارستان

 

بخش اول: ارتقا ساختار آموزشی بیمارستان

١- برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان

٢- برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان

٣- پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش

۴- نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه

۵- تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی هیات عملی و دانشجویان در بالین

۶- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار در بخش ها

 

بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان

١- نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیات علمی بالینی در بخش های آموزشی

٢- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی بالینی در بخش های مختلف

٣- نظارت و تنظیم زمان بندی نحوه ی شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی

۴- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

۵- نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیئت علمی بالین

۶- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی،دانشجویان و پرسنل درمانی

علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی

 

بخش سوم: تجهیزات آموزشی

١- تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

٢- نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان

٣- نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی(سالن کنفرانس و کلاس های درس)

۴- تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه و سایل کمک آموزشی

جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس

 

بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل :کارآموزان و کارورزان

١- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها ی آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان

٢- دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه و هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان

بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها

٣- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

۴- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان ساعات

مقرر،داشتن اتیکت،لباس فرم و آراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی

۵- نظارت و تایید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده

۶- برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها

 

بخش پنجم: ارتباطات

١- تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

٢- ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری و …

٣- تنظیم فعالیت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی برای مراجع بالاتر