انتخاب صفحه

مراحل ثبت و اجرای طرح پژوهشی بالینی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

 

 

مراحل ثبت و اجرای طرح های پژوهشی بالینی  در بیمارستان قائم

 

 • نیاز سنجی و انتخاب موضوعات مختلف پژوهشی بر اساس اولویت های پژوهشی بیمارستان
 • تدوین پروپوزال و ثبت آن در سامانه پژوهشیار دانشکده علوم پزشکی اسد آباد
 • دریافت پروپوزال های بارگذاری شده توسط مدیر پژوهشی و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی
 • داوری پروپوزال
 • قبول و یا رد پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده بر اساس نظر داور و اعضای شورای پژوهشی
 • ثبت کد اخلاق جهت طرح های مصوب در کمیته اخلاق دانشکده
 • عقد قرارداد با پژوهشگر و پرداخت ۵۰ درصد از هزینه به پژوهشگران
 • ادامه فرایند پژوهش و انجام نمونه گیری
 • اتمام طرح و تحویل گزارش اتمام آن به شورای پژوهشی دانشکده
 • انتشار نتایج آن به صورت اسناد و مقالات علمی
 • تسویه حساب با پژوهشگر

 

 

 

                                                                                               مسئول مرکز توسعه تحقیقات بالینی