انتخاب صفحه

مراحل ثبت و اجرای طرح پژوهشی بالینی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

مراحل ثبت و اجرای طرح های پژوهشی بالینی در بیمارستان

۱ -نیاز سنجی و انتخاب موضوعات مختلف پژوهشی بر اساس اولویت های پژوهشی بیمارستان

۲ -تدوین پروپوزال و ثبت آن در سامانه پژوهشیار دانشکده علوم پزشکی اسد آباد

۳ -دریافت پروپوزال های بارگذاری شده توسط مدیر پژوهشی و مسئول واحد توسعه تحقیقات
بالینی

۴ -داوری پروپوزال

۵ -قبول و یا رد پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده بر اساس نظر داور و اعضای شورای
پژوهشی

۶ -ثبت کد اخالق جهت طرح های مصوب در کمیته اخالق دانشکده

۷ -عقد قرارداد با پژوهشگر و پرداخت ۵۵ درصد از هزینه به پژوهشگران

۸ -ادامه فرایند پژوهش و انجام نمونه گیری

۹ -اتمام طرح و تحویل گزارش اتمام آن به شورای پژوهشی دانشکده

۱۵ -انتشار نتایج آن به صورت اسناد و مقاالت علمی

۱۱ -تسویه حساب با پژوهشگر