انتخاب صفحه

معرفی مسئول معاونت آموزشی

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

نام : معصومه

نام خانوادگی: رستمی

مدرک: کارشناس ارشد پرستاری-عضو هیئت علمی

سمت: سرپرست معاونت آموزشی

محل کار: انتهای سالن اداری ۲ -دپارتمان آموزشی

روزهای حضور: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴:۳۰

تلفن :۳۳۱۵۶۲۵ داخلی ۲۵۰

پست الکترونیک :

rostamimasomeh@yamil.com