انتخاب صفحه

پرستاری

توسط | مهر ۴, ۱۴۰۰

معرفی اعضای هیئت علمی بالینی گروه پرستاری و فوریت های پزشکی (تا پایان شهریور ۱۴۰۱)

۱

ساسان ناوخاصی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

عضو هیئت علمی- مربی بالینی پیمانی

مدیر گروه پرستاری و فوریت های پیش بیمارستانی

۲

زیبا محمدی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عضو هیئت علمی- مربی بالینی پیمانی

۳

معصومه نجفی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

عضو هیئت علمی- مربی بالینی پیمانی

۴

مرضیه اصلانی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عضو هیئت علمی- مربی بالینی پیمانی

۵

معصومه رستمی

کارشناس ارشد روان پرستاری

عضو هیئت علمی- مربی بالینی پیمانی

معاون آموزشی بیمارستان قائم

۶

محمدحسین ستاری

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

عضو هیئت علمی طرح- مربی بالینی